స్వస్తి పలుకుదాం – ఆంగ్ల సంవత్సరం శుభాకాంక్షలుకు

మానేద్దాం ఆంగ్ల సంవత్సరానికి శుభాకాంక్షలు చెప్పటం

మన సాంప్రదాయాలను మనం గౌరవిద్దాం.ఘనంగా చెపుదాం మన తెలుగు సంవత్సరాది పండగకు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *