ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని జిల్లాలు, రెవెన్యూ మండలాలు, గ్రామాలు

Manadal Wise List of Villages In Andhra Pradesh.

(Click below the links)

1.అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

2.చిత్తూరు జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

2.కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

3.కడప (వై.యస్.ఆర్) జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

4.కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

5.గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

6.తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

7.పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

8.ప్రకాశం (ఒంగోలు) జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

9.నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

10.విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

11.విశాఖపట్నం జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

12.శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన మండలాలు, రెవెన్యూ గ్రామాలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *